İş Dünyası ile İlgili Kelimeler- Business Vocabulary

mlsgzmylmz

Yönetici
Yönetici
#1
1547122899256.png
WORK AND BUSINESS ( İŞ VE İŞLETMELER):

PHRASAL VERBS (ÖBEK EYLEMLER):

Back out=Yapılmasına karar verilmiş bir şeyi yapmaktan vazgeçmek
Bring out=Yeni bir ürün üretmek ve satışa çıkarmak
Close down=Bir şirketin kapanması çalışmayı bırakması
See through (to)=Yardım etmek,destek olmak
See to=Uğraşmak,hakkından gelmek,halletmek
Set to=Bir şeyi hevesli ve istekli bir biçimde yapmaya başlamak
Set out=Bir amacı gerçekleştirmek için bir şey üstünde çalışmaya başlamak
Set up=Bir kurum,kuruluş ya da şirket kurmak
Slow down=Yavaşlamak
Speed up=Hızlanmak
Stand in for=Başkasının görevi olan bir şeyi o kişi yerine yapmak
Take on=Görev ya da pozisyon üstlenmek
Take over=Bir işletme ya da şirketi devralmak
Turn down=Bir teklifi, isteği vb reddetmekPHRASES AND COLLOCATIONS ( Tabirler ve Eşdizimli Kelimeler):
Agreement =(Anlaşma)
Come to/reach to an agreement on sth =( Bir konuda sonuca varmak)
Arrangement =(Ayarlama)
Make an arrangement with somebody/for somebody =(Biri için ya da biri ile ayarlama yapmak.)
Business= (İşletme)
Do bussiness with someone=( biriyle iş yapmak)
go somewhere on business =(iş için bir yere gitmek )
small/big business =(küçük/büyük işletme)
Complaint =(Şikayet)
Have/make complaint about sth to somebody= (Birine bir konuyla ilgili şikayette bulunmak)
complaint letter =(şikayet mektubu)
Day= (Gün)
Have/take /get a day off= ( izin almak)
day job =(günlük iş) ,
day by day =(günden güne)
Decision =(Karar)
Make/take a decision=( bir karar vermek)
come to/reach/make a decision about something =( Bir konuyla ilgili bir sonuca varmak.)
Duty =(Görev)
To do one's duty= (birinin görevlerini yerine getirmesi),
on/off duty =(görevli/izinli)
Effort =(Çaba)
Make an effort =( çaba göstermek)
put effort in something=( Bir şey için emek vermek, çaba göstermek.)
Experience =(Tecrübe)
Have an experience=(tecrübe sahibi olmak),
gain/get experience in something=(bir konuda tecrübe edinmek)
Hold =(tutmak,bekletmek)
Put/keep somebody on hold =birini beklemeye almak
hold on to sth =(bir şeye güvenmek)
Interest =(İlgi)
Have/take an interest in doing sth=( bir şeye ilgi duymak, ilgi göstermek)
Interview =(Mülakat)
Have/go to /attend an interview,job interview =( bir mülakata girmek,gitmek katılmak)
job interview =( iş mülakatı)
Job =(meslek ,iş)
Do a job=( çalışmak)
have a job =( işin olması)
apply for a job =( iş başvurusunda bulunmak)
take/get a job =(işe girmek)
Work =(iş,çalışmak)
Do some work =( bazı işleri halletmek,çalışmak),
have work to do=(yapacak işlerin olması),
go to work =(işe gitmek),
at work =(işte olmak),
work hard =(sıkı çalışmak)

WORD PATTERNS ( KALIPLAR):

Absent from sth: katılmamak,gelmemek
Good for somebody ( Bir durumun birine yararlı olması) good at sth ( bir şeyde iyi olmak)
Apply for sth: Bir şeye başvurmak
Qualify in sth/ bir konuda yeterli olmak
Begin doing sth: Bir şeyi yapmaya başlamak
Responsible for sth ( Bir şeyden sorumlu olmak)
Depend on sth : Birine ya da bir şeye bel bağlamak
Specialise in sth ( bir şeyde uzmanlaşmak)
Experienced in sth: Bir konuda tecrübeli olmak
Train to do: Bir şeyi yapmak için eğitilmek

Other Similar Words (Diğer benzer kelimeler)

employer /employee/ staff=İş veren/ çalışan/ personel
job /work/ career=Meslek/iş/kariyer
Earn/ win/ gain=Para kazanmak/kazanmak/elde etmek
Raise/ rise=Zam/ artış
Wage/ salary/ pay=Yevmiye/maaş
commute /deliver=İşe gitmek/yerine getirmek
Retire /resign=Emekli olmak/istifa etmek
Fire/sack/make redundant=İşten kovmak/işten atmak/işten çıkarmak
Overtime/promotion/pension=Fazla mesai ücreti/terfi/emekli maaşı
Company/firm/business=Şirket/firma/işletme
Union/charity =Birlik, Hayır kuruluşu
 
Üst